Działając na mocy art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest PPHU Kropka S.C. Joanna i Artur Sufranek, zwana dalej Firmą, z siedzibą pod adresem: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 306 of.

2. W Firmie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez Firmę.
Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: biuro@sufranki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy/usługi lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem,
b) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana umowy lub świadczonymi usługami
c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów (pkt. 3). Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało ich realizację.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (osoby upoważniane przez administratora), którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych
b) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub usługi.

6. Pani/Pana przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w tym w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym firma będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, w tym przez okres współpracy handlowej, a po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń, lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach, bądź umowie.

7. Uprzejmie informuje że przysługuje Pani/Panu prawo:
a) do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz do ich sprostowania;
b) do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach lub do ich usunięcia;
c) do przeniesienia Danych Osobowych;
d) do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych;
e) do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych;
f) prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych

9. Pani/Pan której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo jeżeli zachodzi inna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.